woman

יש אנשים שנשירת השיער אצלם עלולה להגיע לכמות יומית גבוהה בהרבה ללא צמיחה מחדש של שערות חדשות וזאת עד להתקרחות ממש....

INULIN

בריאים לחיים המפתח
,ימים ולאריכות יותר
,לכולם ממליץ FDA
ויצמן במכון חוקרים
...ממליצים העולם וברחבי בטכניון

לפרטים נוספים