woman

השמנת יתר בנשים – מגיפה - להשמנת יתר השלכות בריאותיות קשות ולפיכך הוכרזה כמחלה שלאור שכיחותה ההולכת ועולה הוגדרה אפילו כמגפת המילניום הנוכחי ע"י ארגון הבריאות העולמי....

INULIN

בריאים לחיים המפתח
,ימים ולאריכות יותר
,לכולם ממליץ FDA
ויצמן במכון חוקרים
...ממליצים העולם וברחבי בטכניון

לפרטים נוספים