woman

השמנת יתר בנשים – מגיפה - להשמנת יתר השלכות בריאותיות קשות ולפיכך הוכרזה כמחלה שלאור שכיחותה ההולכת ועולה הוגדרה אפילו כמגפת המילניום הנוכחי ע"י ארגון הבריאות העולמי....