sex

אהבה בשונה מרגשות אחרים הינה רגש מורכב. אפשר לומר אפילו רגש מופשט. שמחה וכעס למשל הינם רגשות פשוטים וישירים. מה שהאדם מרגיש זה מה שהוא חושב ומבין....

מין - להרגיש זה את זו - המין הוא למעשה שיאה של התקשורת הבין-אישית. זהו המגע האינטימי ביותר הכולל חדירה אל מקומות אישיים מאוד ופרטיים. המערכת הזוגית המתח הדינמיקה בין שני בני הזוג התפקידים שהם ממלאים והציפיות ...

INULIN

בריאים לחיים המפתח
,ימים ולאריכות יותר
,לכולם ממליץ FDA
ויצמן במכון חוקרים
...ממליצים העולם וברחבי בטכניון

לפרטים נוספים