sex

`אני נשבע לומר את האמת את כל האמת ורק את האמת`. אמירה זו שאנו שומעים בבית המשפט האם כדאי לאמץ ליחסי הזוגיות שלנו? ...

פרק ב` בחיים – מתכון על פי הניסיון או סיבה נוספת לכישלון. מדוע פרק ב` בחיים עלול להיות כשלון אף יותר מפרק א` ...