sela

בשעה שעולה הפופולריות של Ozempic להלן פרטים על semaglutide ואיבוד משקל. תכשיר זה הוא פפטיד המיצר ונמכר על ידי Novo Nordisk תחת שמות המותג Ozempic, Rybelsus ו-Wegovy לטיפול במקרים של סוכרת type 2 והשמנה. ...

RSV - וירוס סינציאלי נשימתי גורם תחלואה מספר 1 בילדים בגיל הרך, אך גם במבוגרים - האם מתקרבים לסופו? נגיף נשימתי נפוץ זה מוכר כגורם השכיח ביותר למחלות דרכי הנשימה והריאות....

אבחון והתנהלות במצב של קדם-סוכרת prediabetes. תכנית מניעת הסוכרת (DPP) הייתה ניסוי קליני רב-מוסדי אקראי שהדגים שאנשים בסיכון גבוה לסוכרת type 2 יכלו לדחות או למנוע את הסוכרת בעבר לדיאטת בריאות, לשילוב של פעילות גופנית המתונה או על ידי נטילת metformin...

היתרונות של bempadoic acid להפחתת רמת LDL כולסטרול הולכים ומתבררים. תהליכי טרשת עורקים מתחילים כבר במבוגרים צעירים ומתקדמים במשך עשרות שנים. זהו תרחיש הכרוך בתחלואה ובתמותה מסיבות כליליות, צרברו-וסקולריות ומחלה וסקולרית היקפית...

היפומגנזמיה – משמעות הקלינית של היפו-מגנזמיה – ההתנהלות והטיפולים – חלק ג. מצב של היפומגנזמיה הרבה יותר שכיח מזה של היפר-מגנזמיה, שמוצאים בדרך כלל במטופלים עם קצב מופחת של glomerular filtration rate והמטופלים על ידי תכשירים מכילי-מגנזיום....

INULIN

בריאים לחיים המפתח
,ימים ולאריכות יותר
,לכולם ממליץ FDA
ויצמן במכון חוקרים
...ממליצים העולם וברחבי בטכניון

לפרטים נוספים