parents

תזונה נכונה לילדים - כיום ברור כי התזונה קשורה ישירות לבריאותנו. אצל ילדים תזונה נכונה ומתאימה חשובה במיוחד היות והיא משפיעה על הגדילה ועל ההתפתחות הפיזית והשכלית...

INULIN

בריאים לחיים המפתח
,ימים ולאריכות יותר
,לכולם ממליץ FDA
ויצמן במכון חוקרים
...ממליצים העולם וברחבי בטכניון

לפרטים נוספים