Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

מדיניות פרטיות

אהבתם? שתפו עם חבריכם

מדיניות פרטיות

הבאים כתובים בלשון זכר וזאת מטעמי נוחות בלבד ומיועדים לשני המינים זכר ונקבה כאחד.

 

1. הפרטים האישיים שיימסרו על ידיך לטבעלייף במסגרת מילוי טופס ההרשמה או באמצעות כל פנייה לטבעלייף כולל פנייה דרך פרסומים שונים ו/או  דרך צדדים שלישיים יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של האתר טבעלייף ו/או  כל גוף ו/או חברה אשר אם יהיו ואשר איתם או תחתם יפעל האתר טבעלייף להלן "טבעלייף".

 

2. טבעלייף לא ימסור שום פרט מפרטיך, למעט במקרים כגון:
אם יידרש לעשות כן על פי צו בית משפט או על פי כל דין, אם יקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדה בגין פעולות שבוצעו על ידיך ובכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, אם תועלה טענה או יתעורר אצל טבעלייף החשד כי אתה הפרת תנאי מתנאי התקנון ו/או כל הסכם עם טבעלייף ו/או עם מי מטעמו.
אם טבעלייף יעביר חלק מפעילותו או את כל פעילותו לגוף שלישי כלשהו, וכן במקרה שיתמזג עם גוף אחר או ימזג את פעילותו אל תוך פעילותו של גוף אחר, טבעלייף יהיה זכאי להעביר לגוף האחר את כל פרטיך ובלבד שהגוף האחר יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו. ולך לא תהיה בשום מקרה טענה או דרישה כלפי טבעלייף בקשר למסירת פרטיך כאמור ואתה מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה כאמור.

 

3. מילוי טופס ההרשמה באתר על ידך, רכישה דרך האתר ו/או הצטרפות למועדון החברים/הלקוחות, או בכל מקרה אחר שבו תזין פרטי התקשרות איתך ו/או כל פנייה אלינו, מהווה בזאת את הסכמתך לכך שפרטיך יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של טבעלייף ו/או מי מטעמו, ואתה מצהיר בזאת כי אתה יודע כי ייעשה במידע זה שימוש בין היתר למטרות הבאות: למטרות שיווק, מידע, פרסום, קידום מכירות ומכירות כולל פניה אליך בכל אמצעי אמצעי תקשורת שימצא לנכון כולל דיוור ישיר, בכתב, בדפוס, במייל, בטלפון, הודעת טקסט, הודעת ווטס-אפ ו/או בכל באמצעי אחר לרבות באמצעות שימוש ב”עוגייה” (cookies).
שימוש כאמור בפרטיך לא ייחשב כפגיעה בפרטיות.

עוד מוסכם כי המידע כאמור יחשב לקניינו של טבעלייף ואתה מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש ו/או בעלות במידע כאמור, לרבות וויתור על כל טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א 1981. טבעלייף לא ייחשב כמפר התחייבות לפרטיות או פוגע בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ”ה – 1995, שיהיה בו כדי לזהות אותך או  להתחקות אחריך על ידי אחר, ואשר נובע מהשימוש בכל אמצעי תקשורת כולל באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.

 

4. אתה יודע ומאשר בזאת כי ידוע לך שלא חלה עליך שום חובה חוקית למסור את פרטיך וכי מסירת המידע הנ”ל נעשית מרצונך החופשי ובהסכמתך ובידיעתך המלאים.

אתה מסכים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל בפרטים שמילאת ומאשר כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה אותך בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.

 

5. באם אין ברצונך כי ייעשה שימוש בפרטיך, בכל עת תוכל להסיר את עצמו ממאגר המידע אשר ברשות טבעלייף וזאת באמצעות פנייה אל טבעליייף או באמצעות לחיצה על קישור להסרה המצוי בכל דיוור.
מאחר ועלולות להיות תקלות תקשורת ו/או תקלות תכנותיות שאינן בשליטת טבעלייף, עליך לוודא שאכן הוסרת ממאגר המידע של טבעלייף באמצעות פנייה אל טבעלייף וקבלת תשובה ואישור בכתב על הסרתך מן המאגר.

טבעלייף  שומר לעצמו את הזכות לשנות את התקנון ואת תנאיו, חלקם או כולם מדי פעם, וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת מראש.

 

ט.ל.ח.

אהבתם? שתפו עם חבריכם

ראיתם משהו בכתבה שמעניין אתכם, רוצים מידע נוסף? רשמו את המייל שלכם כאן למטה או שלחו אלינו פנייה - לחצו כאן לפנייה

    בעצם שימושך בכלי כלשהו באתר טבעלייף כולל מחשבון הקלוריות וכולל פנייתך והרשמתך אלינו אתה מאשר בזאת כי אתה מסכים למדיניות הפרטיות שלנו ואתה מסכים לקבל מאיתנו דברי דואר כולל שיווק ופרסום. תמיד תוכל להסיר את עצמך מרשימת הדיוור או ע"י פנייה אלינו או ע"י על לחיצה על הקישור הסרה מרשימת הדיוור אשר נמצא בתחתית כל מייל שיישלח אליך. למדיניות פרטיות לחץ כאן. אם אינך מסכים אנא אל תירשם אלינו, תודה.