חיפוש באתר
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

מדיניות פרטיות

אהבתם? שתפו עם חבריכם

מדיניות פרטיות, מאגר מידע ודיוור ישיר מועדון חברים/לקוחות

1. הפרטים האישיים שיימסרו על ידי הלקוח במסגרת מילוי טופס ההרשמה יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של האתר טבעלייף ו/או  חברה אשר תהייה ואשר תחתיה יפעל האתר טבעלייף להלן “טבעלייף”.

 

2. טבעלייף לא ימסור שום פרט מפרטי הלקוח, למעט במקרים כגון:
אם יידרש לעשות כן על פי צו בית משפט או על פי כל דין, אם יקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדה בגין פעולות שבוצעו על ידי הלקוחה ובכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, אם תועלה טענה או יתעורר אצל טבעלייף החשד כי הלקוח הפר תנאי מתנאי התקנון ו/או כל הסכם עם טבעלייף ו/או עם מי מטעמו.
אם טבעלייף יעביר את פעילותה לגוף שלישי כלשהו, וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילותה אל תוך פעילותו של גוף אחר, טבעלייף יהיה זכאי להעביר לגוף האחר הנ”ל את כל פרטי הלקוח ובלבד שהגוף האחר יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו. ללקוח לא תהיה בשום מקרה טענה או דרישה כלפי טבעלייף בקשר למסירת פרטיו כאמור והוא מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה כאמור.

 

3. מילוי טופס ההרשמה באתר, רכישה דרך האתר ו/או הצטרפות למועדון החברים/הלקוחות, מהווה בזאת את הסכמתו של הלקוח לכך שפרטיו וכל מידע אודותיו, יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של טבעלייף ו/או מי מטעמו, וכי ייעשה במידע זה שימוש בין היתר למטרות הבאות: למטרות שיווק, מידע, פרסום, קידום מכירות ומכירות כולל פניה ללקוח בכל אמצעי אמצעי תקשורת שתמצא לנכון כולל דיוור ישיר, בכתב, בדפוס, במייל, בטלפון, הודעת טקסט, הודעת ווטס-אפ ו/או בכל באמצעי אחר לרבות באמצעות שימוש ב”עוגייה” (cookies).
שימוש כאמור בפרטי הלקוח לא ייחשב כפגיעה בפרטיות.

 

עוד מוסכם כי המידע כאמור יחשב לקניינו של טבעלייף והלקוח מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש ו/או בעלות במידע כאמור, לרבות וויתור על כל טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א 1981. טבעלייף לא ייחשב כמפר התחייבות לפרטיות או פוגע בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ”ה – 1995, שיהיה בו כדי לזהות את הלקוח או להתחקות אחריו על ידי אחר, ואשר נובע מהשימוש בכל אמצעי תקשורת כולל באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.

 

4. הלקוח יודע ומאשר בזאת כי ידוע לו שלא חלה עליו שום חובה חוקית למסור את פרטיו וכי מסירת המידע הנ”ל נעשית מרצונו החופשי ובהסכמתו ובידיעתו המלאים.

הלקוח מסכים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל בפרטים שמילא ומאשר כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.

 

5. לקוח אשר אין ברצונו כי ייעשה שימוש בפרטיו יכול תמיד להסיר את עצמו ממאגר המידע אשר ברשות טבעלייף וזאת באמצעות פנייה אל טבעליייף או באמצעות לחיצה על קישור להסרה המצוי בכל דיוור.
מאחר ועלולות להיות תקלות תקשורת ו/או תקלות תכנותיות, על הלקוח לוודא שאכן הוסר ממאגר המידע של טבעלייף באמצעות פנייה אל טבעלייף וקבלת תשובה ואישור בכתב על הסרתו מן המאגר.

טבעלייף  שומר לעצמו את הזכות לשנות את התקנון ואת תנאיו, חלקם או כולם מדי פעם, וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת מראש.

 

ט.ל.ח.

אהבתם? שתפו עם חבריכם

INULIN

בריאים לחיים המפתח
,ימים ולאריכות יותר
,לכולם ממליץ FDA
ויצמן במכון חוקרים
...ממליצים העולם וברחבי בטכניון

לפרטים נוספים