2 -

טאו

. - `
:
. -. `
    .  -   `
– ””.
:
. -""
     – ””.