5 -

סרטן

סרטן צוואר הרחם

cervical cancer `.
` - . , , Bray ` -Global Cancer Statistics 2018 36 -185 . 90% -270,000 2015, , -18 . - ...
   cervical cancer `.
cervical cancer `.
` - . , , Bray ` -Global Cancer Statistics 2018 36 -185 . 90% -270,000 2015, , -18 . - ...
   cervical cancer `.
(HPV) , (oropharyngeal) `.
` - . (HPV) -200 , -, . -HPV , , . , HPV ( -80%), , 4 100 )...
  (HPV)   ,    (oropharyngeal) `.
(HPV) ? `.
` - . . " -11,000 , 4,070 . , HPV -4 ...
   (HPV)    ? `.
(HPV) ? `.
` - . . " -11,000 , 4,070 . , HPV -4 ...
   (HPV)    ? `.