18 -

מחלות

דלקת ומחלת כבד

B - B `
: `-
B - B `
 B -  B `
B - B `
: `-
B - B `
 B -  B `
C , `
: `-
C , `
  C     , `
C , `
: `-
C , `
  C     , `
, `.
` - . 10 5-10 . , , . , 2000 -5 , , , ...
  , `.
Lasker-DeBakey
: `-
Lasker-DeBakey
   Lasker-DeBakey
C: , `.
` - . C , 170 , 3-4 , -10% () , 350,000 -HCV. , . -HCV 15-20%, 4.8% 3.2% -HCV...
 C:  , `.
: !
: `-
: !
   :   !
: PBC primary biliary cirrhosis, , `
: `-
: PBC primary biliary cirrhosis, , `
   : PBC primary biliary cirrhosis,  , `
: PBC primary biliary cirrhosis, , `
: `-
: PBC primary biliary cirrhosis, , `
   : PBC primary biliary cirrhosis,  , `
Alcoholic Hepatitis: , `.
` - . --- ", -. , , 30 , ...
  Alcoholic Hepatitis:   , `.
,
: `-
,
    ,
:
- C . 1 ...
    :
- 5 ...
- -, , ,
Hepatitis C - C
: ` . , -, C, , ...
     Hepatitis C - C
:
. -
:
- `