129 -

מחלות

- 60
: `-
- 60
  -    60
Croup ְַָָּ ֶֶ: . `
: `-
Croup ְַָָּ ֶֶ: . `
Croup ְַָָּ ֶֶ: . `
.
, 1971, James Reston NY Times , `, , The Anti-Imperialist Hospital. , Reston , - , ...
   .
?
: `-
?
  ?
- , `
: `-
- , `
  -   , `
- , `
: `-
- , `
  -   , `
: -
: `-
: -
  :   -
-
- . .
 -
: , `.
` - . HSV . HSV, DNA, , : HSV-1 -HSV-2. HSV-1 . HSV-2, HSV-1 " . -400 - ...
 :     , `.
: , `. ...
: `-
: , `. ...
:  , `.   ...
, `
: `-
, `
    , `
, `
: `-
, `
    , `
- , `.
` - . 2010, 32.9%, -2.2 , . (WHO) , 1993-2005 24.8% , -12.7%, 0-5 , 47.4%. , -30.2%, 41.8%.
 -     , `.
- , `.
` - . 2010, 32.9%, -2.2 , . (WHO) , 1993-2005 24.8% , -12.7%, 0-5 , 47.4%. , -30.2%, 41.8%.
 -     , `.
-A1C : , `
: `-
-A1C : , `
  -A1C  :   , `
-A1C : , `
: `-
-A1C : , `
  -A1C  :   , `
? `
: `-
? `
      ? `
? `
: `-
? `
      ? `
William Coley: ? `
: `-
William Coley: ? `
  William Coley:   ? `
CT. CT `
: `-
CT. CT `
 CT.   CT `
- , `
: `-
- , `
  -  , `
- , `
: `-
- , `
  -  , `
- , `.
` - . Chlamydia trachomatis ". -131 , 1.5% . , , -, , . , (urethritis), (epididymitis), -proctitis...
 -    , `.
, `.
` - . . , , , , . , , , ...
    , `.
(hypercalcemia) `
: `-
(hypercalcemia) `
    (hypercalcemia) `
 1  2 3 4 5 6  >>