460 -

מחלות

: `-
: ?
` - . , , ` , COVID-19 . ?
 :     ?
- COVID-19 "
: `-
- COVID-19 "
 -  COVID-19
- ? `.
` - . Covid-19 . , (WHO) , , , 102 . " 35 - , 4 -...
 -     ? `.
- -: Hypothermia `
: `-
- -: Hypothermia `
 -  -: Hypothermia `
- -: Hypothermia `
: `-
- -: Hypothermia `
 -  -: Hypothermia `
- -: Hypothermia `
: `-
- -: Hypothermia `
 -  -: Hypothermia `
Cirrhosis: - `.
` - . . 2016, -40,000 , -12 ", . 630,000 , 30% . - , -, , ...
Cirrhosis:   -  `.
: , `.
` - . -influenza ( פּ) RNA Orthomyxoviridae. 3 : A, B -C. A , , . , . HA -NA, - ...
    : , `.
- 2019-nCoV
: `-
- 2019-nCoV
 -   2019-nCoV
: , `.
` - . -influenza ( פּ) RNA Orthomyxoviridae. 3 : A, B -C. A , , . , . HA -NA, - ...
    : , `.
GATA2 -
: `-
GATA2 -
  GATA2 -
: -, `.
` - . . (precursors) heme, . -heme -, , . , , , ...
: -, `.
, - type 2 ?
: `-
, - type 2 ?
     ,  - type 2 ?
: -, `.
` - . . (precursors) heme, . -heme -, , . , , , ...
: -, `.
Rota , `
: `-
Rota , `
 Rota    , `
: , `.
` - . - . . , . , - , ...
   :   , `.
: , `.
` - . - . . , . , - , ...
   :   , `.
Rota , `
: `-
Rota , `
 Rota    , `
Rota , `
: `-
Rota , `
 Rota    , `
type 1, `
: `-
type 1, `
   type 1, `
type 1, `
: `-
type 1, `
   type 1, `
(otitis media). `
: `-
(otitis media). `
  (otitis media). `
(otitis media). `
: `-
(otitis media). `
  (otitis media). `
: , `
` - . : 40-60% , 34-46% , 33% , 52% -5 , -23% , ...
  : , `
 1  2 3 4 5 6 7 8 9 10  >>